Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

  1. Úvodní ustanovení

 

(1) Tyto obchodní podmínky upravují podrobnosti smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností SLOT Group, a.s., IČO: 62741560, se sídlem Jáchymovská 142, 360 10 Karlovy Vary Sedlec (dále jen jako „Provozovatel“), jako provozovatelem hazardních her ve smyslu zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „Hry“ či „Hra“), a fyzickými osobami, které se Her u Provozovatele účastní (dále jen „Účastníci“ či „Účastník“). Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Účastníků a Provozovatele v souvislosti s provozováním Her a účastní Účastníků na nich, a to bez ohledu na druh Hry.

 

(2) Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Účastník učiní kroky směřující k dokončení registrace u Provozovatele tím, že vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrdí registrační formulář a údaje v něm obsažené. Provozovatel je oprávněn uzavření Smlouvy s Účastníkem odmítnout. Smlouva bude Provozovatelem akceptována pouze v případě, že ze strany zájemce o uzavření Smlouvy budou úplně a správně sděleny všechny požadované údaje. Každá fyzická osoba může s Provozovatelem uzavřít pouze jednu Smlouvu, přičemž práva a povinnosti ze Smlouvy nemohou být přeneseny na třetí osobu.

 

(3) Provozovatel upozorňuje, že účast na Hrách může být škodlivá. Účastník by měl svoji účast na Hře pečlivě uvážit. Účastník má možnost nastavit si sebeomezující opatření v souladu s herními plány nebo využít kontaktní údaje na instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím. Tyto kontakty jsou Účastníkovi k dispozici na pobočkách Provozovatele a na www.slotgroup.cz.

 

(4) Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o Účastnících a jejich účasti na Hrách. Výjimky z povinnosti mlčenlivosti stanovuje zákon.

 

 

  1. Registrace a uživatelská konta

 

(1) Registrace u Provozovatele probíhá v souladu s podmínkami, které stanovují herní plány pro jednotlivé druhy Her, kdy podmínky účasti na jednotlivých hrách mohou být stanoveny odlišně. Herní plány jsou k dispozici na příslušných pobočkách Provozovatele nebo na www.slotgroup.cz. Poté, co Účastník dokončí registraci a bude mu zřízeno uživatelské konto, je oprávněn se účastnit všech Her provozovaných Provozovatelem, a to za předpokladu, že splnil rovněž všechny podmínky vyžadované pro účast na takové Hře stanovené herními plány.

 

(2) Registrace u Provozovatele je možná na pobočkách Provozovatele nebo prostřednictvím internetu na www.slotgroup.cz. Registrovat se mohou pouze osoby starší 18 let.

 

(3) Proces registrace zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci a nastavení sebeomezujících opatření. Po dokončení registrace dojde k přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a k aktivaci uživatelského konta, na němž jsou evidovány vklady, sázky a výhry Účastníka. Každý Účastník může mít u Provozovatele pouze jedno uživatelské konto. Účastníkovi bude vystavena karta Účastníka a budou mu zaslány informace o je ID hráče.

 

(4) Vklady na uživatelské konto a výběry z něj jsou možné výlučně způsoby stanovenými jednotlivými herními plány. Minimální výše vkladu na uživatelské konto je 100,- Kč. Všechny peněžní transakce podléhají pravidlům stanovených zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“), zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, a dalšími souvisejícími předpisy.

 

(5) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Uživatelské konto může být zrušeno buď na žádost Účastníka bez udání důvodu, nebo ze strany Provozovatele z níže uvedených důvodů, popř. z důvodů stanovených herními plány. Zrušení na žádost Účastníka je umožněno pouze Účastníkům s nulovým finančním peněžním stavem konta, tzn. v okamžiku, kdy jsou vyrovnány a dokončeny všechny peněžní transakce a uživatelské konto nemá žádné přebytky ani nedoplatky. Uživatelské konto bude zrušeno ze strany Provozovatele v případě závažného porušení Smlouvy, dlouhodobé neaktivity Účastníka (za dlouhodobou neaktivitu se považuje doba delší jak 60 měsíců od posledního přihlášení do uživatelského konta) a v případě, že Účastník přestane splňovat podmínky registrace stanovené herními plány či zákonem.

 

(6) Provozovatel při zrušení Uživatelského konta vždy uvede důvod výpovědi. Před zrušením uživatelského konta ze strany Provozovatele je Účastníkovi nejdříve provedeno zablokování možnosti aktivně se účastnit Her s umožněním výběru peněžních prostředků z Uživatelského konta. Provozovatel vyzve Účastníka prostřednictvím jakéhokoliv dostupného kontaktního údaje k vyzvednutí si zůstatku uživatelského konta, a to do 30 dní od doručení výzvy. Pokud nedojde v takto stanovené přiměřené době k vypořádání zůstatku, bude Provozovatel opakovat postup zasílání výzvy, avšak vždy prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu bydliště Účastníka, případně na korespondenční adresu, každých 12 měsíců do doby uplynutí lhůty rozhodné pro promlčení bezdůvodného obohacení v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Cena přepravy opakované výzvy prostřednictvím doporučeného dopisu bude odečtena ze zůstatku na uživatelském kontu. Pokud bude uživatelské konto vykazovat zůstatek nižší než cena přepravy opakované výzvy prostřednictvím doporučeného dopisu, není Provozovatel povinen tyto náklady vynaložit a tyto kroky učinit. Náklady účtované poskytovatelem platebních služeb na vyplacení peněžních prostředků z uživatelského konta hradí Účastník, na což bude upozorněn již při první zasílané výzvě.

 

 

III. Účast na Hrách

 

(1) Účastník se může účastnit Her na pobočkách Provozovatele (herny, kasina, pobočky pro kurzové sázení) a prostřednictvím internetu na adrese www.slotgroup.cz. Aktuální seznam všech poboček Provozovatele je k dispozici na webových stránkách www.slotgroup.cz.

 

(2) Pravidla Her, sázek, jejich vyhodnocování a pravidla pro výplatu výher jsou stanovena v jednotlivých herních plánech.

 

(3) Účastník je povinen při své účasti na Hrách dodržovat herní plány pro jednotlivé Hry. Porušení kteréhokoliv herního plánu se považuje za porušení Smlouvy. Herní plány jsou nadřazené ostatním dokumentům Provozovatele vztahujících se ke Hrám, a to včetně těchto obchodních podmínek.

 

(4) Připouští-li to herními plány a poskytne-li Účastník potřebné údaje (emailová adresa, telefon), bude automaticky Účastník zapojen do bonusového a bodového programu Provozovatele (dále též jen „program“). Účastníci zapojení do bonusového a bodového programu budou v souladu s podmínkami programu sbírat body a získávat bonusy, které budou Účastníkovi připsány na Uživatelské konto. Aktuální podmínky programu budou vždy k dispozici na webových stránkách Provozovatele www.slotgroup.cz.

 

 

  1. Ochrana osobních údajů a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

 

(1) Účastník bere na vědomí, že Provozovatel je za účelem plnění Smlouvy a v případech stanovených ZHH a AML, popř. dalšími právními předpisy, povinen shromažďovat a dále zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu s právním řádem ČR, mj. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Podrobné informace o tom, jak jsou osobní údaje Účastníka zpracovávány, jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování a ochrany osobních údajů společností SLOT Group, a. s.“

 

(2) Při registraci Účastníka poskytuje Účastník prohlášení a své identifikační údaje pro účely splnění podmínek stanovených AML. Účastník je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o jakékoliv změně údajů či prohlášení, které byly Provozovateli poskytnuty za účelem splnění povinností dle AML.

 

 

  1. Stížnosti a reklamace

 

(1) Pravidla pro podání a vyřízení případných reklamací stanoví jednotlivé herní plány. Veškeré reklamace či případné stížnosti může Účastník zaslat též e-mailem na adresu reklamace@slotgroup.cz a nebo dopisem na adresu sídla SLOT Group, a.s., Jáchymovská 142, 360 10 Karlovy Vary.

 

(2) Případné spory mezi Provozovatelem a Účastníkem, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, mohou být na podnět Účastníka řešeny mimosoudně, a to určeným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

(1) Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, a to v celém jejich rozsahu, přičemž veškeré takové změny budou Účastníkům oznámeny na webových stránkách www.slotgroup.cz, v pobočkách Provozovatele či e-mailem, a to před nabytím účinnosti těchto změn.

 

(2) Těmito obchodními podmínkami nejsou dotčena zákonná práva spotřebitelů vyplývající z právního řádu ČR, ani práva a povinnosti vyplývající Účastníkům z herních plánů.

 

(3) Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo Smlouvy.

 

V Karlových Varech dne 1. 8. 2018

 

SLOT Group, a. s.